KVALITET & Hms

Kvalitet & HMS

Vi gjør alltid vårt ytterste for å unngå skade på personell og utstyr, samt det ytre miljøet. HMS har derfor høyeste prioritet i bedriften, og står sentralt allerede ved planleggingen av nye prosjekter.

Det er innført et omfattende kvalitetssystem, herunder internkontrollsystem som ivaretar helse, miljø og sikkerhet samt kvalitet, i henhold til EN-NS-ISO 9001 Kvalitet og ISO 14001 Miljø. Systemet inngår som en naturlig del ved gjennomføringen av alle våre oppdrag og bidrar til et kvalitets- og miljømessig godt resultat.

Arbeidsmiljøet er også et prioritert område, i visshet om at ansatte som trives på jobb, også gjør den beste innsatsen. At vi kan skilte med lavt sykefravær, er den beste indikatoren på vårt gode arbeidsmiljø. Du kan se våre ISO-sertifiseringer nedenfor.

Åpenhetsloven

Åpenhetslovens bestemmelser innebærer at H & K Sandnes AS skal offentliggjøre arbeidet vi gjør for
å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos oss og våre
leverandører. Loven har til hensikt og å sikre og forebygge disse forholdene.

H & K Sandnes sine leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere spiller en sentral rolle i vår
virksomhet ift utførelsen av vårt arbeid. Vi ønsker at våre leverandører deler vår holdning til etiske
retningslinjer og etterlevelse av disse. Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere
grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Forretningsforhold bør
være basert på tillitt og åpenhet.

Arbeidet med å ivaretagelse av loven følger våre aktsomhetsvurderinger. Kartleggingen av våre
leverandører/leverandørkjeder med tanke på de risikoområdene åpenhetsloven omfatter er
gjennomført. Enkelte leverandører er blitt forespurt, for å få ytterligere informasjon, uten at dette har avdekket forhold som strider mot lovens bestemmelser.
Ivaretagelse av loven vil være en pågående prosess. Arbeidet skal løpende avdekke potensiell risiko,
avklare om den er reell og eventuelt arbeide for reduksjon eller fjerning av mulig skade.
Spørsmål vedrørende H & K Sandnes AS sin etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes til: henrik@hk-
sandnes.no

HK-Sandnes-ISO-EMS10169
HK-Sandnes-ISO-QMS10169